lördag 12 maj 2012

Underskott i de sjukvårdande verksamhetern

I tisdags var det dags för möte i landstingsstyrelsen och jag lämnade mötet med en oro. Jag är orolig för att en del av de sjukvårdande verksamheterna går med underskott. Prognosen för 2012 visar på ett underskott på -90 miljoner medan det tillåtna underskottet är på –65 miljoner. Jag är orolig för att den styrande minoriteten verkar sakna handlingskraft. Jag är även orolig för att den styrande minoriteten inte gör samma bedömning av det allvarliga läget. På styrelsemötet fick vi se en lista med olika förslag på åtgärder från en av verksamheterna med planer på åtgärder för att nå godkänd budget. Det finns inget som säger att dessa åtgärder är tillräckliga för att hämta hem underskottet då det inte finns någon ekonomisk uträckning på hur mycket åtgärderna ger i krontal. Vi i oppositionen lämnade ett yrkande med ett uppdrag till landstingsdirektören att återkomma skyndsamt till landstingsstyrelsen med en analys över om verksamheterna är underfinansierade och en översyn av åtgärderna. På dessa yrkanden fick vi avslag. Landstingsstyrelsens ordförande delade inte vår oro utan vi kan vänta till halvårsrapporten. Vidare har hon inte fått någon signal från verksamheten att problemen med ekonomin är så pass allvarliga att hon har fått signaler från verksamheten att detta ska tas upp som ett särskilt ärende på politisk nivå. Jag blir då även orolig för vem det som bestämmer? Hur länge ska man vänta innan man vill visa handlingskraft? Hur länge ska man vänta innan det blir för sent?

lördag 28 april 2012

Anförande angående miljöredovisningen i Landstinget i Östergötland

KLIMATET Vi har skapat en värld som inte är riktigt hållbar Vi plockar ungefär 1 och ½ jordklot varje år – det innebär att vi tar resurser från våra barn och barnbarn Vi lägger undan pengar för pensionsskulden för att inte belasta kommande generationer, samma tänk borde vi ha för vår jord med utgångspunkten att inte belasta kommande generationer. Min mamma är född 1936 och tillhör den sista generationen som föddes utan kemikalier i kroppen, men sen har hon samlat på sig kemikalier, jag föddes med ett antal kemikalier i kroppen och de som föds nu beräknar man har ungefär 200 olika kemikalier i kroppen. Spermiekvaliteten har sjunkit de sista 50 åren med 50%. Det går an för människan då vi kan gå till en fertilitetsklinik men det kan inte isbjörnen, vargen eller något annat djur heller för den delen. Inte långt härifrån ligger Östersjön som många beskriver som världens skitigaste innanhav. Enligt Naturvårdsverket kommer Sverige att missa 14 av 16 miljömål med dagens förutsättningar. Vi är den enda generationen som kan leva på detta sätt. Vi har även möjligheten att ändra situationen. Jag tänker nu gratulera till att landstinget i Östergötland är bästa landstinget i Miljöbilsdiagnosen 2011. Det här passar utmärkt med vårt politiska budskap om ett grönt landsting, sa Anita Jernberger (FP) Ett politiskt budskap om ett grönt landsting där uppföljningen av verksamheternas egenkontroll visar att endast 75% av verksamheterna uppfyllde de grundläggande kraven i miljöarbetet vilket ”är ett otillfredsställande resultat”. 75% kanske inte är så dåligt om man inte har läst fotnoten på sida 51 som informerar om att svarsfrekvensen endast är 50%. Ni får nu själva räkna ut det otillfredsställande resultatet. Detta förhållande är djupt problematiskt inte bara då det undergräver trovärdigheten i uppföljningen utan också för att det pekar på ett påtagligt minskat miljöengagemang i verksamheten. Det är nu andra gången jag läser en miljöredovisning där fakta konstateras utan möjligheter att dra i nödbromsen innan det är för sent. Och tro mig, vi har redan tappat några år. Frågan är väl bara av vem ska ansvaret utkrävas? Fakta som kan konstateras från miljöredovisning; att andelen avfall som återfinns fortsätter att minska, från 29% 2010 till 28% 2011. att målet att ha 4% lägre energianvändning 2012 i förhållande till 2008 inte tycks vara på väg att nås. att den positiva trenden med minskat antal utfasningsämnen är bruten. att antalet körda mil med egen bil i tjänsten fortsätter att öka, vilket går på tvärs emot målet att detta ska minska med 30%. att trots minskningen av läkemedelskassation är det långt kvart till det nuvarande målvärdet och fler åtgärder måste till för att komma åt problematiken. att det saknas kvantifierbara och därmed uppföljningsbara nyckeltal, vilket innebär att man inte vet om målet är uppfyllt eller inte Detta är inte ett budskap om ett grönt landsting!

måndag 9 april 2012

Landstinget miljöredovining, en sorglig läsningEnligt Naturvårdsverket kommer Sverige att missa 14 av 16 miljömål med de förutsättningar som finns idag. Miljösituationen går att påverka bara viljan finns.

Förra tisdagen var det dags för miljöredovisningen för 2011 i landstingsstyrelsen. Den styrande minoriteten i vårt landsting saknar både vilja och ambitioner när det gäller miljöarbetet. Presenterar här vår protokollsanteckning i sin helhet.

Ärende 3:2
Miljöredovisning 2011 – LiÖ 2012-670


Vi kan konstatera att som redovisning betraktad har förbättringar gjorts sedan föregående år. Samtidigt kvarstår att de flesta mål inte är kvantifierbara och att de som är det har långt kvar till sin uppfyllelse. Det är för oss uppenbart att miljöarbetet behöver en starkare styrning och ledning genom hela organisationen.


Svarsfrekvensen
Vi noterar att svarsfrekvensen i miljöuppföljningen fortsätter att sjunka från redan låga 65% 2009 till 55% 2010 och i år endast hälften, 50%. Detta förhållande är djupt problematiskt inte bara då det undergräver trovärdigheten i uppföljningen utan också för att det pekar på ett påtagligt minskat miljöengagemang i verksamheten.


Målen är inte uppföljningsbara
Vi är också kritiska till att det i många fall saknas en beskrivning av i vilken mån målen är uppfyllda. Det saknas kvantifierbara och därmed uppföljningsbara nyckeltal, vilket innebär att man inte vet om målet är uppfyllt eller inte. Som exempel kan nämna i vilken utsträckning alternativa mötesformer har använts, vilken kunskap som finns om läkemedels miljöpåverkan, eller på vilket sätt landstinget främjar kollektivtrafikåkande, cykling och gång till arbetet.


Avfallshantering
Vi noterar att andelen avfall som återfinns fortsätter att minska, från 29% 2010 till 28% 2011. Därmed får målvärdet 50% 2012 anses vara tämligen svårnått. Det är otillfredsställande att det är okänt för miljöredovisningen vad som orsakat att andelen avfall som återvinns totalt sett har minskat. Poängen med uppföljning är att man ska ha en möjlighet att åtgärda problem som upptäcks. Det är glädjande att andelen matavfall minskar, framförallt genom återvinning till Biogas på US och Vin och att planer finns för LiM.

Energi
Vi kan konstatera att målet att ha 4% lägre energianvändning 2012 i förhållande till 2008 inte tycks vara på väg att nås. Mycket arbete har gjorts, görs och planeras men det är uppenbarligen inte tillräckligt. Glädjande är de ambitioner och planer som finns vad gäller solvärme och vindkraft

Farliga ämnen
Vi noterar att den positiva trenden med minskat antal utfasningsämnen är bruten och att det nu istället är fråga om en ökning med 17%. Samtidigt minskar förekomsten av dessa ämnen i landstingets produkter något, från 26 till 24%. Fortfarande är det naturligtvis helt oacceptabelt höga förekomster och en intensifiering av arbetet med att minska både antalet utfasningsämnen och dess förekomst är synnerligen påkallat.

Livsmedel
Även om det på totalen verkar som att målet för ekologiska livsmedel kommer att nås för 2012 är det oroväckande att de stora köken på US och ViN inte har kommit längre. Naturbruksgymnasiets 4% är förstås inte imponerande.


Läkemedel
Vi noterar det positiva pågående arbetet att minska kassationen av läkemedel genom bland annat införandet av gemensamma läkemedelsförråd. Vi är dock kritiska till att utgångspunkterna för måluppfyllelsen ändras från tid till annan dels med avseende på omfattningen(sjukhus, verksamhet, slutenvård), dels med avseende på jämförelseår(2007, 2009).

Trots minskningen av läkemedelskassation är det långt kvart till det nuvarande målvärdet och fler åtgärder måste till för att komma åt problematiken. Inte minst måste kunskapen om läkemedelsförskrivningen öka i samverkan med kommunerna för att öka spårbarheten.

Transporter
Vi noterar att antalet körda mil med egen bil i tjänsten fortsätter att öka, vilket går på tvärs emot målet att detta ska minska med 30%. Det är glädjande att miljöbilsanvändningen fortsätter att öka, men för att nå målet 100% 2012 krävs ett än mer systematiskt och målinriktat arbete.

onsdag 28 december 2011

Kolumn av Barbro Hedvall


Har gått igenom högen med papper och urklipp som ska läsas när det finns luckor i livets schema. Några sådana luckor har jag haft under julen. Kan verkligen rekommendera läsning av en kolumn skriven av Barbro Hedvall med titeln "Carema är ordet för dagen".